Bliv Frivillig
stop madspild silkeborg

Vedtægter

Vedtægter for
Stop Madspild Silkeborg

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Stop Madspild Silkeborg, og den er hjemmehørende i Silkeborg Kommune.

2. Formål

Foreningen har til formål at uddele overskudsfødevarer fra producenter, distributører og detailhandel til økonomisk trængte enkeltpersoner, familier og sociale organisationer.

Foreningen er en non-profit, humanitær forening, som ikke har nogen tilknytning til politiske partier.

3. Målsætning

Målsætningen er:
at skabe og udvikle en levedygtig forening, der hurtigt og effektivt indsamler overskudsfødevarer i kommunen og uddeler dem til sociale organisationer og andre, som er økonomisk trængte.

at udvikle en forening, hvor frivillige, medarbejdere og samarbejdspartnere indgår i et samspil, der bygger på respekt, værdighed og medmenneskelighed.

at samarbejde med Silkeborg Kommune, organisationer, foreninger, erhvervsliv og enkeltpersoner, der arbejder ud fra samme formål og målsætning.

At skabe bæredygtighed ved at mindske madspild.

At hjælpe økonomisk trængte og udsatte borgere.

At skabe “fra-bruger-til-frivillig”-perspektiv via støttede fællesskaber.

Aat være idéforum for nye initiativer, der fremmer bæredygtighed og social ansvarlighed.

4. Medlemskab

Alle enkeltpersoner organisationer, virksomheder, foreninger, offentlige institutioner, der har tilknytning til Stop Madspild Silkeborg, kan optages som medlemmer.

Alle frivillige betegnes som medlemmer.

Medlemskabet fortsætter, så længe medlemmet ønsker det, medmindre medlemmet i Stop Madspild Silkeborg-sammenhæng opfører sig i modstrid med foreningens målsætninger, værdier og regler. I sådanne tilfælde kan bestyrelsen beslutte at bringe den pågældendes medlemskab til ophør.

5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden pr. e-mail eller brev af bestyrelsen med fire ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på organisationens hjemmeside.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af årsregnskab
Godkendelse af budget
Arbejdsplan for den kommende periode
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer
Evt.
Punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er åben for alle. Kun medlemmer har stemmeret.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter. Afstemninger sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot ét medlem. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.

Alle medlemmer har stemmeret.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, med angivelse af forhandlingsemnet, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.

6. Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af seks personer, hvoraf fem – sammen med to suppleanter – vælges på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling. De frivillige i Kjellerup vælger det sjette bestyrelsesmedlem, som indtræder i bestyrelsen på lige fod med de generalforsamlingsvalgte.

Medlemmer til bestyrelsen vælges for to år. På den stiftende generalforsamling vælges tre bestyrelsesmedlemmer for to år og to bestyrelsesmedlemmer for et år.

Suppleanter vælges for et år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

7. Den daglige drift

Det er alene bestyrelsen, der har ansvar for at prioritere fordeling af de indsamlede overskudsfødevarer efter de retningslinjer, der er vedtaget af generalforsamling og som bestyrelsen udarbejder.

Bestyrelsen kan beslutte at støtte foreninger, organisationer og enkeltpersoner med engangsbidrag, såfremt de arbejder for samme målsætning, som Stop Madspild Silkeborg.

8. Tegningsret

Foreningen tegnes af formand eller kasserer Ved indkøb og lignende for beløb over kr. 25.000 tegnes foreningen af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer, formanden eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der bliver pålagt foreningen.

9. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens årsregnskab revideres af to revisorer, som ikke er medlemmer af bestyrelsen.

10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.

13. Ophør

Beslutning om opløsning af foreningen kan ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger – heraf mindst en ordinær.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver særligt udsatte i Silkeborg.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den 18.marts 2024

stop madspild silkeborg

Mail: stopmadspildsilkeborg@gmail.com
Adresse: 8600 Silkeborg
Cvr: 37136646

stop madspild silkeborg

© 2024 Stop Madspild Silkeborg.